Tháng 7 này: http://smember.vn/dang-ki-nhan-thong-tin-thang-7-nay/
Giá phụ kiện tại HN: http://cellphones.com.vn/ipad-2-new-ipad-ipad-4-ggmm-joystck-for-ipad.html
Giá phụ kiện tại HCM: http://hcm.cellphones.com.vn/ipad-2-new-ipad-ipad-4-ggmm-joystck-for-ipad.html
Facebook CellphoneS: http://www.facebook.com/cellphones.befirst.always
Schannel: http://www.youtube.com/cellphoneuk
Website CellphoneS: http://cellphones.com.vn/

source

Comments

comments